STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW 

Opiekun: dr Magdalena Florek


           Studenckie Koło Naukowe Muzyków działa w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach od 1974 roku i od czterdziestu lat zrzesza studentów pragnących poszerzyć swoje zainteresowania muzyczne.
Początkowo koło prowadziła dr Irena Szypułowa oraz dr Maria Kaczmarkiewicz, później opiekę merytoryczną sprawowały:  
dr Aleksandra Wieloch i dr Maria Skuczyńska. Od listopada 2004 roku funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Muzyków pełni dr Magdalena Florek.
         Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Muzyków każdy rok akademicki rozpoczynają od zorganizowania zebrania informacyjno-organizacyjnego, na którym nakreślony zostaje plan pracy Koła oraz powoływany jest Zarząd. W skład Zarządu Koła wchodzą: przewodniczący i zastępca przewodniczącego.
     Członkowie SKNM prowadzą wielokierunkową działalność naukową, której efekty przedstawiane są podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych. Praca członków Studenckiego Koła Naukowego Muzyków opiera się przede wszystkim na organizowaniu cyklicznych spotkań, podczas których poruszane są wszelkie interesujące studentów tematy związane nie tylko z życiem muzycznym, ale z ogólnie pojętym życiem artystycznym. Studenci podejmują badania dotyczące różnych aspektów obecności muzyki we współczesnym świecie. Na spotkaniach rozwijają swoje zainteresowania poprzez wykłady i dyskusje, a także poprzez studiowanie literatury z zakresu historii muzyki, metodyki nauczania muzyki, muzykoterapii oraz metodologii badań naukowych.
      Naukowa działalność studentów zostaje udokumentowana w postaci artykułów, z których część prezentowana jest podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, a następnie wydana w postaci publikacji. Udział członków SKNM w sesjach datowany jest od 1995 roku i od tego czasu obejmuje ponad 40 artykułów naukowych. Tematyka artykułów jest bardzo różnorodna i dotyczy niemal wszystkich aspektów obecności muzyki w życiu człowieka. W celu systematyzacji zagadnień można dokonać następującej klasyfikacji tematycznej:
        - historia muzyki oraz życie i twórczość kompozytorów;
        - muzyka w pedagogice i rewalidacji;
        - związki muzyki z psychologią i medycyną;
        - muzyka a etnografia;
        - amatorski ruch muzyczny;
        - synteza sztuk pięknych;
        - muzyka we współczesnych mediach.
          Zakres zagadnień podejmowanych w badaniach przez studentów wydaje się być zatem stosunkowo szeroki. Uczestnictwo w Kole Naukowym umożliwia studentom rozwijanie pasji i pogłębianie wiedzy z wybranej dziedziny oraz  ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
        Oprócz działalności naukowej, studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Muzyków podejmują różnego rodzaju inicjatywy o charakterze artystycznym uczestnicząc w koncertach, recitalach i rozmaitych występach.
Nowym pomysłem poddanym przez członków Koła na nadchodzący rok akademicki 2014/2015 jest analiza tematów, które studenci mogliby w przyszłości wykorzystać w pracach dyplomowych. Studenci zaplanowali również przeprowadzenie otwartej sesji w IEM, podczas której zaprezentowaliby dotychczasowe osiągnięcia naukowe.


Wykaz członków SKNM biorących udział w sesjach studenckich kół naukowych 
oraz tematy wygłoszonych przez nich referatów:
 1. Agata Szwed: „Rola chórów w umuzykalnianiu środowiska,  (IV sesja SKN – 25.04.1995 r.)
 2. Iwona Piróg: „Edukacyjna rola pozaszkolnego systemu wychowania muzycznego”,  (IV sesja SKN – 26.04.1995 r.)
 3. Agata Szwed: „Wpływ środowiska i rodzinnego folkloru na twórczość najsłynniejszych kompozytorów polskich”, (V sesja SKN - 22.04. 1996 r.)
 4. Aneta Lech: „Formy umuzykalniania dzieci i młodzieży w Domach Kultury”,  (V sesja SKN – 22.04. 1996 r.)
 5. Magdalena Mazurczak: „Wpływ ćwiczeń muzyczno - ruchowych na rozwój słuchu i mowy u dzieci niepełnosprawnych”, (V sesja SKN – 23.04. 1996 r.)
 6. Agnieszka Stępniakowska: „Jak ratować folklor miejski”, (VI sesja SKN - 11.05. 1997 r.)
 7. Magdalena Mazurczak - Boczar: „Metoda K. Orffa jako jeden ze sposobów nauki muzyki w klasach I - III szkoły podstawowej”, (VI sesja SKN - 12.05.1997 r.)
 8. Aneta Lech: „Muzyka w oczach filozofów na przestrzeni dziejów”, (VI sesja SKN - 12.05.1997 r.)
 9. Magdalena Mazurczak - Boczar: „W jaki sposób wykorzystuje się muzykę jako formę terapii w pracy z dziećmi upośledzonymi”, (VII sesja SKN - 21.04.1998 r.)
 10. Agnieszka Stępniakowska: „Działalność artystyczna najwybitniejszych kapel ludowych w Polsce”, (VII sesja SKN - 22.04.1998 r.)
 11. Aneta Lech: „Faustowska tajemnica Chopina” (VII sesja SKN - 22.04. 1998 r.)
 12. Marta Zaród: „Ludwik van Beethoven - prekursorem romantyzmu.”  (VIII sesja SKN – 13.04.1999 r.)
 13. Anna Wiśniewska: „Jak rozwijać zdolności muzyczne dzieci w wieku szkolnym”  (VIII sesja SKN – 13.04.1999 r.)
 14. Aneta Lech: „O miłości w literackiej twórczości Karola Szymanowskiego”,  (VIII sesja SKN – 14.04.1999 r.)
 15. Magdalena Ludwinek: „Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych poprzez zajęcia muzyczno - ruchowe”, (VIII sesja SKN – 14.04.1999 r.)
 16. Magdalena Mazurczak - Boczar: „Specyfika Studium Wychowania Muzycznego im. Carla Orffa przy Akademii Muzycznej w Warszawie”, (VIII sesja SKN - 14.04.1999 r.)
 17. Anna Wiśniewska: „Jak prowadzić dziecięce zespoły muzyczne”,  (IX sesja SKN - 11.04 2000 r.)
 18. Marta Zaród: „Kobiety w życiu Ludwika van Beethovena”, (IX sesja SKN – 12.04.2000 r.)
 19. Anna Wiśniewska: „Oddziaływanie muzyki na osobowość człowieka”,  (X sesja SKN - 20.04.2001 r.)
 20. Marta Zaród: „Muzyka a medycyna”, (X sesja SKN – 20.04.2001 r.)
 21. Anna Wiśniewska: „Rola muzykoterapii w placówkach integracyjnych”,  (XI sesja SKN - 24.04.2002 r.)
 22. Katarzyna Majka: „Wpływ muzyki klasycznej na psychikę młodzieży a echo rocka w ich postawach i zachowaniach”, (XI sesja SKN - 23.04.2002 r.)Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Muzyków w Konferencjach i Sesjach Naukowych.

 1. 2003/2004
   XIII Sesja Studenckich Kół Naukowych (20-21.04.2004 r.)
  - Monika Kanios – Muzyka jako forma terapii dzieci niepełnosprawnych

  2004/2005
  XIV Sesja Studenckich Kół Naukowych (19-20.04.2005 r.)
  - Krystyna Osiecka - Motywy muzyczne w polskich sztukach plastycznych

  2007/2008
  XVII Sesja Studenckich Kół Naukowych (16-17.04.2008 r.)
  - Zbigniew Budziński - Muzyka w reklamie – negatywny i pozytywny wpływ na świadomość człowieka
  - Michał Powązka - Niebezpieczne związki

  2008/2009
  VIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych nt. „ Nauka młodych – nowe spojrzenie” zorganizowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach (14-15 września 2009 r.)
  - Anna Sikora, Ewelina Matysek - Niedopowiedzenia w muzyce

  2009/2010
  XIX Sesja Studenckich Kół Naukowych (21-22.04.2010 r.)
  - Dorota Milcarz – Rola dramy w spektaklach teatru dramatycznego
  - Anna Sikora – Wampiry, film i muzyka i co z tego wynikło”

  2010/2011
  XX Sesja Studenckich Kół Naukowych (13-14.04.2011 r.)
  - Anna Chamera – Popkultura – gatunki muzyki, subkultury
  - Ewelina Matysek – Charakterystyka metody Emila Jaques – Dalcroze’a, Karola Orffa i Zoltana Kodaly’a

  2011/2012
  XXI Sesja Studenckich Kół Naukowych (19-20.04.2012 r.)
  - Anna Chamera – Internet w służbie współczesnej edukacji muzycznej
  - Szczepan Królikowski – Zjawisko homoseksualizmu i biseksualizmu wśród muzyków

  2012/2013
  XXII Sesja Studenckich Kół Naukowych (2013 r.)
  - Szczepan Królikowski – Organy – król instrumentów. Przykłady zabytkowego instrumentarium organowego z terenu województwa świętokrzyskiego
  - Wioletta Pruska - Kształcenie głosu dziecka w polskich szkołach ogólnokształcących

  2013/2014
  XXIII Sesja Studenckich Kół Naukowych (2014 r.)
  - Szczepan Królikowski – Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu - dobro dla ucznia czy zło konieczne?